Ingenjörscoachen

konkret, praktiskt, användbart

Utveckla gruppen till ett samspelt team

En grupp som vill utvecklas till ett effektivt team och ett samspelt lag behöver gå igenom olika faser. Varje fas har sina speciella kännetecken och utmaningar för både ledaren och medlemmarna. I mitt arbete med boken "Laget framför jaget - gott samarbete i praktiken" fann jag att det finns en röd tråd i framgångsrik grupputveckling:

-  Det handlar om att fokusera på att utveckla både vad och hur. Vad som ska göras, vilka målen är, vilken uppgiften är samt hur gruppens medlemmar är med varandra när de arbetar mot målet..

-  Det handlar om att alla har ett ansvar för gruppen, oavsett om du är ledare eller gruppmedlem. Laget och helheten behöver prioriteras framför jaget och de egna intressena om det ska bli riktigt samspelt. Samtidigt får man som medlem en personlig nytta och vinst av att vara med.

- Ledaren har en viktig roll och ledarens mod i de olika faserna är en viktig faktor.
Mod att styra och ta beslut, mod att låta gruppmedlemmarna ifrågasätta och ha konflikter, mod att allt mer släppa på kontroll och delegera makt och ledarskap.

Forskning visar också att i de grupper där medlemmarna har en god förståelse för grupputveckling där går utvecklingen snabbare. 

De faser en grupp går igenom är

Fas 1: avkänning, etablering, beroende, osäkerhet, tillhörighet
Fas 2: konflikt, opposition, motberoende, rollsökning, ifrågasättande
Fas 3: tillit, samarbete, oberoende, struktur, samverkan, behagligt
Fas 4: effektivitet, samhörighet, prestation, ”esprit”, flow, arbete, (ev stagnation)
Fas 5: avslut, upplösning (fasen behandlas inte separat)

I de första två faserna så är det mycket fokus på hur medlemmarna arbetar med och mot varandra, i de senare faserna ökar effektiviteten och mer energi läggs på arbete och uppgiften.  
 


Grupper som inte fungerar bra 

Det kan ju vara intressant att se vad som kännetecknar en grupp som inte fungerar bra. För att bli ett effektivt team handlar det om att på olika arbeta med det som hindrar gruppen eller agera på motsatt sätt mot punkterna i listan nedan.

 

  • Den egna personliga agendan och de egna intressena är i fokus i stället för att prioritera efter lagets och helhetens bästa.
  • Ledaren är dominant, misstänksam och litar inte på de andra. Eller så är ledaren svag, alternativ saknas helt, och någon eller några gruppmedlemmar tar över ledarskapet med otydlighet, kanske rivalitet, som följd.
  • Mötestekniken är undermålig, mötesdisciplinen är dålig, man kommer oförberedd, agendan är oklar. Agendan och mötena fokuserar på fel saker.
  • Olösta konflikter ligger och pyr, blossar regelbundet upp och kostar mycket energi.
  • Det är mer fokus på andras brister och misstag än styrkor och framgångar.
  • Det finns medlemmar som på olika sätt är och tillåts vara destruktiva i sina beteenden; den aggressive, den ständigt kritiske, den som ständigt flyter med, den passive, skämtaren, bekräftelsesökaren, offret, buffeln.
  • Förtroendeklyftor skapar rädsla att uttrycka sin åsikt vilket i sin tur skapar konflikträdsla. Konflikträdsla leder till bristande engagemang.  En annan orsak till att man inte uttrycker sin åsikt kan vara att man är rädd att inte hålla med ledaren.
  • Gruppens mål och uppdrag oklart och/eller delas inte av medlemmarna.
  • Allas åsikter och perspektiv tas inte med i diskussioner eller beslutsprocesser. Några få bestämmer det mesta, de mer eftertänksamma och reflekterande hinner inte med.Vad ni kan göra och vad jag kan hjälpa till med 

Frukost-/lunch-/kvällsseminarium, cirka 2 timmar
Om alla medlemmar och ledaren har kunskaper om grupputveckling så blir gruppen snabbare ett samspelt lag.  Seminariet ger dig en överblick över de olika faserna, hur du känner igen dem, vad som händer där samt vilket ledarskap som krävs i respektive fas. 
Vi går också igenom hur du känner igen ett riktigt effektivt team och vad de gör för att lyckas. Du får med olika verktyg och metoder du kan använda för att utveckla gruppen, oavsett om du är ledare eller medlem.

Hel-/halvdagsworkshop för en grupp om teamutveckling
Under dagen hinner vi fördjupa oss inom olika områden. 
-En övergripande genomgång av grupputvecklingens olika faser, deras kännetecken, ledarskapet, vad man ska se upp med och metoder för att ta gruppen vidare.
-Vi undersöker och diskuterar vilken fas gruppen befinner sig i. Det leder till en tydligare bild av vad gruppen behöver arbeta med för att gå vidare till nästa fas. 
-Vi tittar på sammansättning i gruppen och ingående beteende- och kommunikationsstilar. 
-Vi fokuserar lite extra på hantering av konfliktfasen och vilka konfliktstilar som du kan möta där. Deltagarna får göra ett test av både beteendestil och konfliktstil. 


Individuell utveckling och coaching för ledaren - olika upplägg och omfattning

Hel-/halvdagsworkshop för ledare
Dagen fokuserar främst på vilket ledarskap som krävs i respektive fas. 
 
Utvecklingsprogram för en (lednings)grupp
För att en grupp, som till exempel är relativt nyetablerad, ska utvecklas till ett riktigt effektivt team behövs ett fokuserat och medvetet arbete under en viss tid. Programmet fokuserar både på hur gruppen arbetar tillsammans och är med varandra samt vad den gör. Vi arbetar både med gruppens utveckling och varje individs utveckling genom ett antal workshops med gruppen kombinerat med individuell coaching. Vanligen ingår även någon form av beteendestilsanalys i inledningen. Innehållet i programmet anpassas till den fas gruppen befinner sig i och hur situationen ser ut. I programmet ingår ett innehållsrikt arbetshäfte med artiklar, teori, verktyg, metoder och tips.

Beteendestilar och drivkrafter i gruppen 
Ju mer man vet om varandras beteende- och kommunikationsstilar desto enklare att förstå varför man själv och andra gör som de gör. Det blir också enklare att se vem som passar för vilken uppgift. Genom en web-länk svarar varje person på ett antal frågor. Svaren sammanställs till en personlig rapport som återkopplas i ett personligt samtal. De individuella profilerna blir sedan underlag för olika gruppdiagram över styrkor, egenskaper, stilar, drivkrafter och luckor i gruppen. De presenteras och diskuteras i en halv- eller heldagsworkshop. 

Hel-/halvdagsworkshop - fördjupning för en grupp för teamutveckling
För att utveckla en grupp kan vissa färdigheter behövas utvecklas och fördjupas. Dessa workshops kan vara en fördjupning inom en eller flera områden under en halv- eller heldagsworkshop
-Att träna och skapa en feedbackkultur
-Kartlägga och förstå gruppens beteende- och kommunikationsstilar. 
-Hantera och förstå konflikter